Raportarea impozitului pe profit: Tratamentul fiscal al cheltuielilor la stabilirea rezultatului fiscal

Noul Cod fiscal, aplicabil din 1 ianuarie 2016, a adus o serie de modificări privind impozitul pe profit. Astfel, conform prevederilor art. 25 din Legea nr. 227/2015, sunt considerate cheltuieli deductibile integral pentru stabilirea rezultatului fiscal acele cheltuieli care sunt efectuate în scopul desfășurării activității economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, precum și taxele de înscriere, cotizațiile și contribuțiile către organizații sindicale și patronale, camerele de comerț.

Începând din 1 ianuarie 2017, sunt considerate cheltuieli deductibile la determinarea rezultatului fiscal și cheltuielile efectuate pentru organizarea și desfășurarea învățământului profesional și tehnic, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2016.

În stabilirea rezultatului fiscal al anului 2016, pentru calcularea impozitului pe profit, se va ține seama de deductibilitatea cheltuielilor înregistrate în evidența contabilă, pe tipuri de cheltuieli.

Cheltuielile cu deductibilitate limitată sunt prevăzute în Legea nr. 227/2015 la art. 25 alin. 3 și exemplificăm cu câteva dintre acestea:

a) scăzămintele, perisabilitățile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare;

b) pierderile tehnologice care sunt cuprinse în norma proprie de consum;

c) cheltuielile sociale în limita unei cote de 5% (până la 31.12.2015, cota a fost 2%) aplicată asupra cheltuielilor cu salariile personalului, conform Codului muncii. Natura de cheltuială socială (pentru alte cheltuieli decât cele menționate expres în Codul fiscal) rezultă din regulamentul intern/contractul colectiv de muncă (CCM). Astfel, contribuabilul poate stabili cum consideră anumite tipuri de cheltuieli (tratarea lor ca cheltuieli salariale vs. cheltuieli sociale). Următoarele cheltuieli intră sub incidența acestei limite:

1. ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru naştere, ajutoarele pentru proteze, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii, ajutorarea copiilor din şcoli şi centre de plasament;

2. cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor unităţi aflate în administrarea contribuabililor, precum creşe, grădiniţe, şcoli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti şi altele asemenea;

3. cheltuielile reprezentând cadouri în bani sau în natură, inclusiv tichete cadou oferite salariaţilor şi copiilor minori ai acestora, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, tichete de creşă acordate de angajator în conformitate cu legislaţia în vigoare, contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariaţii proprii şi membrii lor de familie, precum şi contribuţia la fondurile de intervenţie ale asociaţiilor profesionale ale minerilor;

4. alte cheltuieli cu caracter social efectuate în baza regulamentului intern sau a CCM;

d) cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv pentru activitatea economică a contribuabilului sunt limitate la 50%. În cazul mijloacelor de transport achiziționate în leasing financiar (3.500 kg și nouă scaune), pentru cheltuielile cu diferente de curs, limita de 50% se aplică asupra pierderii nefavorabile de curs valutar;

e) sunt limitate la 50% și cheltuielile cu funcționarea, reparațiile și întreținerea autoturismelor folosite de personalul de conducere și administrare ale entităților;

f) cheltuielile de protocol sunt deductibile în limita unei cote de 2% aplicată asupra profitului contabil, la care se adaugă cheltuiala cu impozitul pe profit și cu protocolul (valabil din 1 ianuarie 2016). În cadrul acestor cheltuieli se includ și cheltuielile cu TVA colectată aferentă cadourilor cu valoare mai mare de 100 de lei;

În situația în care contribuabilii au oferit cadouri care depășesc valoarea de 100 de lei/persoana/eveniment, se colectează TVA pentru valoarea respectivă, dacă s-a exercitat inițial dreptul de deducere a taxei aferente bunurilor respective.

Pentru mesele de protocol (servicii) oferite partenerilor de afaceri, TVA se consideră deductibilă dacă aceste servicii sunt utilizate în scopul desfășurării activității economice a entității. Pentru justificarea acestor cheltuieli se pot întocmi documente justificative avizate/aprobate de conducerea societății: referat de necesitate, note de negociere, rapoarte, contracte încheiate etc.

Exemplu: O societate cu răspundere limitată înregistrează la 31.12.2016 următoarele valori contabile:

1. Venituri totale  =  56.000 lei

2. Cheltuieli totale  =  32.000 lei

din care: cheltuieli impozit profit  =  2.000 lei

cheltuieli protocol  =  1.500 lei

3. Rezultat contabil brut  =  24.000 lei

4. Bază calcul pentru protocol  =  24.000 + 1.500 + 2.000  =  27.500 lei

5. Cheltuieli protocol deductibile  =  27.500 * 2%  =  550 lei

6. Cheltuieli protocol nedeductibile  =  1.500 – 550  =  950 lei

g) cheltuielile cu provizioane/ajustări pentru depreciere şi rezerve, în limita prevăzută la art. 26;

h) cheltuielile cu dobânda şi diferenţele de curs valutar, în limita prevăzută la art. 27;

i) amortizarea fiscală, în limita prevăzută la art. 28.

Pentru mijloacele fixe amortizabile, amortizarea deductibilă se determină fără a se lua în calcul amortizarea contabilă. Regula constă în faptul că pierderile/câștigurile din vânzarea sau scoaterea din funcțiune a acestora se determină pe baza valorii fiscale, diminuată cu amortizarea fiscală.

Pentru mijloacele de transport care au deductibilitate limitată pentru amortizare la 1.500 de lei nu se aplică această regulă. Normele de aplicare a Codului fiscal precizează că, pentru aceste mijloace de transport, în momentul scoaterii din gestiune, valoarea rămasă neamortizată este deductibilă limitat, respectiv 1.500 de lei înmulțit cu numărul lunilor rămase de amortizat.

Din 2016, conform Legii nr. 227/2015, se elimină din categoria cheltuielilor deductibile limitat prima de asigurare voluntară de sănătate și la schemele facultative de pensii, conform legii, în limita echivalentului în lei a 250 euro, respectiv 400 euro, pentru o persoană/an fiscal.

Din categoria cheltuielilor nedeductibile, după 1 ianuarie 2016, fac parte următoarele:

  • cheltuielile cu serviciile de consultanță, management, asistență sau alte servicii prestate de o persoană dintr-un stat cu care Romania nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informații;
  • dobânzile, majorările de întarziere, amenzile, penalitățile datorate autorităților române/străine, cu excepția celor aferente contractelor încheiate cu aceste autorități;
  • cheltuielile cu bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsă, degradate, neimputabile, precum și TVA aferentă, dacă acesta este datorată;
  • cheltuielile cu sponsorizarea și/sau mecenatul și cheltuielile cu bursele private. Tratamentul fiscal aplicat cheltuielilor cu sponzorizarea este prevăzut la art. 25 din noul Cod fiscal. Aceste cheltuieli sunt considerate cheltuieli nedeductibile la determinarea rezultatului fiscal.

Cheltuielile de sponsorizare reduc impozitul pe profit în procentul de 0,5% (5 la mie) din cifra de afaceri, fără a depăși 20% din impozitul pe profit și se pot reporta pe o perioadă de șapte ani se majorează procentul de la 0,3 % la 0,5% din cifra de afaceri din 2016.

Sumele care nu se încadrează în aceste limite se pot deduce din impozitul pe profit datorat pe o perioada de șapte ani consecutivi.

Exemplu:

O entitate plătitoare de impozit pe profit încheie un contract de sponsorizare conform Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, în calitate de sponsor, care are ca obiect plata unei sume de 10.000 de lei. Contractul de sponsorizare se încheie în data de 15 noiembrie 2016, în aceeași lună se achită suma de 10.000 de lei.

La calculul profitului impozabil pentru anul 2016, contribuabilul prezintă următoarele date financiare:

Venituri din vânzare marfă 1.000.000 lei
Venituri din prestări de servicii 12.000 lei
Total cifră de afaceri 1.012.000 lei
Cheltuieli privind mărfurile 675.000 lei
Cheltuieli cu personalul 25.000 lei
Alte cheltuieli de exploatare

din care: 10.000 lei sponsorizare

100.000 lei
Total cheltuieli 800.000 lei

Profitul contabil brut  =  1.012.000 – 800.000  =  212.000 lei

Rezultatul fiscal  =  212.000 + 10.000 (sponsorizarea)  =  222.000 lei

Impozit profit  =  222.000 * 16%  =  35.520 lei

Avându-se în vedere condițiile de deducere prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) din Codul fiscal, prin aplicarea limitelor, valorile sunt:

  • -0,5% din cifra de afaceri reprezintă 5.060 lei;
  • 20% din impozitul pe profit înainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare reprezintă 7.104 lei;
  • pentru anul 2016, impozitul pe profit datorat este 35.520 – 5.060 = 30.460 lei.

Sponsorizare deductibilă pentru 2016 este 5.060 de lei, diferența până la 10.000 de lei se reportează pentru anii următori.

Depunerea declarației de impozit pe profit 101 pentru anul 2016 de către plătitorii de impozit pe profit care efectuează declararea și plata impozitului trimestrial și cei care au optat pentru declararea și plata impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate, efectuate trimestrial, are termen până la data de 27 martie 2017. Organizațiile nonprofit și contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor, plantelor tehnice, cartofului, viticultura și pomicultura au putut depune declarația 101 până pe 27 februarie 2017.

Termenul de declarare a impozitului pe profit este și termen de plată pentru acest impozit.

sursa: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_45079/Raportarea/impozitului/pe/profit:/Tratamentul/fiscal/al/cheltuielilor/la/stabilirea/.html